Home > Initiatives > Strategy> Recognised Seasonal Employer > Factsheet - Thai

นโยบายเกี่ยวกับนายจ้างงานตามฤดูกาลที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ (RSE)

เอกสารชี้แจงเกี่ยวกับการจ้างงาน

ข้อมูลสำคัญสำหรับลูกจ้างงานในประเทศนิวซีแลนด์ภายใต้นโยบายเกี่ยวกับนายจ้างงานตามฤดูกาลที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ (RSE)

ยินดีต้อนรับสู่ประเทศนิวซีแลนด์วีซ่าทำงาน RSE ของท่านสามารถให้ท่านเข้าทำงานกับนายจ้างงานตามฤดูกาลที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ที่พร้อมจะจ้างท่านเข้าทำงาน จนกว่าใบอนุญาตจะ

หมดอายุหรือถูกถอดถอน ซึ่งประเทศนิวซีแลนด์มีระเบียบเกี่ยวกับสิทธิของท่านในฐานะที่เป็นลูกจ้างงานและสิ่งที่ท่านสามารถกระทำได้ ดังนั้นท่านจึงจำเป็นต้องทราบถึงสิทธิต่างๆ เหล่านี้

สิทธิของท่านในขณะที่ทำงานอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์

สิทธิตามกฎหมายในฐานะเป็นผู้รับจ้างงานของท่านในประเทศนิวซีแลนด์ มีดังต่อไปนี้

สิ่งที่ท่านต้องปฏิบัติ มีอะไรบ้าง

สิ่งที่นายจ้างของท่านจะต้องปฏิบัติ มีอะไรบ้าง

นายจ้างงานของท่านจะออกค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่งของค่าเครื่องบินจากประเทศของท่านมายังประเทศนิวซีแลนด์

หากท่านเป็นพลเมืองที่อาศัยอยู่ในประเทศทูวาลูหรือคิริบาติ ผู้จ้างงานของท่านจะจ่ายค่าเดินทางโดยเครื่องบินครึ่งหนึ่งจากฟิจิถึงนิวซีแลนด์

นายจ้างงานตามฤดูกาลที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ (RSE) ของท่านจะจัดที่พักให้แก่ท่านในขณะที่อยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ แต่ท่านจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสำหรับที่พักนั้นเอง

แรงงานต่างชาติต้องรับจ้างงานตามข้อตกลงและเงื่อนไขเช่นเดียวกันกับแรงงานชาวนิวซีแลนด์ ท่านจะต้องรับค่าจ้างเช่นเดียวกันกับผู้รับจ้างงานชาวนิวซีแลนด์ที่ทำงานในลักษณะเดียวกันและที่มีประสบการณ์ในระดับเดียวกัน

ท่านจะเห็นว่าแรงงานที่มีประสบการณ์มากกว่ามักได้รับค่าจ้างต่อชั่วโมงมากกว่าแรงงานใหม่ ท่านควรได้รับค่าจ้างรายชั่วโมงสูงขึ้นเมื่อท่านได้สั่งสมประสบการณ์และมีระดับทักษะการทำงานสูงขึ้นด้วยเหมือนกัน

เงื่อนไขของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์ระบุให้นายจ้างงานของท่านปฏิบัติดังต่อไปนี้

หากมีสิ่งผิดพลาดเกิดขึ้น

วันหยุดพักผ่อนประจำปี

วันหยุดนักขัตฤกษ์

การลาป่วยและการลาไปร่วมงานศพญาติ

ระยะเวลาทดลองงาน

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

บุคคลที่ท่านสามารถติดต่อได้

หากท่านมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาใดๆ ในขณะทำงานอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ ท่านสามารถติดต่อกับสารวัตรแรงงาน (Labour Inspector) หรือเจ้าหน้าที่กำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Officer) หรือผู้จัดการสัมพันธภาพ (Relationship Manager)ที่อยู่ในพื้นที่ของท่าน เจ้าหน้าที่เหล่านี้จะให้ความช่วยเหลือแก่ท่าน หรือให้ข้อมูลใดๆ ที่ท่านต้องการ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เหล่านี้ท่านใดท่านหนึ่งได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0800 20 90 20 (โทรฟรีในประเทศนิวซีแลนด์)